Avaleht / Vastutustundlik äritegevus

  Vastutustundlik äritegevus

  Meie maailmavaade

  A. Le Coqi väärtused põhinevad jätkusuutlikkusel, eestimaisusel, positiivsusel ja kliendikesksusel. Jätkusuutlik areng on meie strateegia oluline osa ja see kajastub ka meie igapäevategevuses. Meie jaoks on oluline vastutustundlik ja jätkusuutlik äritegevus kogu väärtusahelas, alates tooraine hankimisest kuni meie toodete keskkonna- ning ühiskonnamõjuni ja töötajate heaoluni.

  Vastutustundlikkus on üks peamisi väärtusi ning oluline osa strateegilisest ja igapäevasest otsustamisprotsessist. Mõtleme iga päev, kuidas arendada nii oma ettevõtet kui ka kogu joogitööstust tervikuna üha vastutustundlikumas suunas. Selle suuna nimel teeme ise ja aitame ka oma tarbijatel ning partneritel teha vastutustundlikke valikuid. 

  Vastutustundlik ja jätkusuutlik äritegevus jaguneb traditsiooniliselt kolmeks: keskkonnavastutuseks (E), sotsiaalseks vastutuseks (S) ja heaks juhtimispraktikaks (G). Lähtuvalt A. Le Coqi väärtustest, eesmärkidest, tegevusalast ja huvirühmade ootustest ning ESG-teemadest oleme oma jätkusuutliku äritegevuse põhimõtted jaganud nelja valdkonda:

  • Jätkusuutlik väärtusahel (E)
  • Parim töökoht (S)
  • Huvirühmadele väärtuse loomine (E, S)
  • Tarbijad ja tooted (E, S)

  Austame ja jälgime A. Le Coqis eetilist äritegevust (G), millele pöörame tähelepanu kõigis oma tegevusvaldkondades ning partnerlussuhetes.

  Jätkusuutlik väärtusahel

  Me hoolime keskkonnast ning teeme järjepidevalt tööd, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja tõhustada ressursside kasutamist.

  A. Le Coqi vastutustundlik jalajälg kujuneb tarneahelas, alates hankijast ja lõpetades tarbijaga. Kasutame jookide valmistamiseks märkimisväärses koguses toorainet ja loodusvarasid, nagu teravili, energia, vesi, pakkematerjalid jm, mistõttu meie tarneahela juhtimisel on väga oluline mõju keskkonnale, kliimale ning ühiskonnale. 

  Keskkonnavastutus väljendub meie ressursitõhususes: toormaterjali, varude ja energia mõjusas kasutamises, aga ka taaskasutuses ning transpordi optimeerimises. Teeme järjekindlaid pingutusi selleks, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja olla keskkonnasõbralikum.

  CO₂-jalajälje vähendamine

  Joogitootmise käigus keskkonda sattuvad süsinikdioksiidi heitmed pärinevad peamiselt tootmistegevusest ja transpordist. Nende vähendamiseks tõhustame pidevalt energia kasutamist, otsime uusi, keskkonnasõbralikke lahendusi ja suurendame järk-järgult taastuvenergia kasutamist:

  • Oleme energia- ja ressursitarbimise tõhustamiseks juurutanud ettevõttes energiajuhtimise süsteemi ISO 50001.
  • Toodame alates 2020. aastast kõik joogid 100% roheelektriga.
  • Rajasime 2021. aastal logistikakeskuse katusele oma päikeseenergiajaama.
  • Suuname alates 2020. aastast suitsugaaside jahutamisest saadava soojusenergia tootmishoonete küttesüsteemi tagasi.
  • Rajasime 2022. aastal biogaasijaama, millega toodame ise oma heitveest biogaasi ja vähendame sellega olulisel määral fossiilkütuse tarbimist.
  • Soetasime Baltikumi esimese täiselektrilise raskeveoki, mis veab Tallinna südalinnas kaupa heitmevabalt. 

  Vee tarbimine

  Kuna kasutame joogitööstuses olulisel hulgal vett, on meie jaoks oluline vee ökosüsteemi tasakaal ja vee tarbimise järjepidev vähendamine. Selleks teeme järgmist:

  • Investeerime pidevalt tehnoloogiatesse, mis optimeerivad tootmisprotsessi ja vähendavad veetarvet. 2022. aastal oli vee tarbimine 2,672 liitrit 1 liitri toodangu kohta.
  • Rajasime 2022. aastal koos biogaasijaamaga oma reoveekäitluse, millega vähendasime orgaanilist heidet Tartu linna reoveesüsteemi ligi kolm korda.
  • Püüame kinni ja suuname vihmavee eraldi sademevee kollektorisse, millega vähendame koormust linna veesüsteemile.

  Ringmajandus

  Oleme liitunud Eesti Pandipakendi ja ETO-ga (Eesti Taaskasutusorganisatsioon), mis hoolitseb selle eest, et meie plastist, alumiiniumist, klaasist ning kartongpaberist valmistatud pakendid suunatakse uuesti ringlusesse. Lisaks on 94% A. Le Coqis klaaspudelisse toodetud jookidest villitud korduvkasutatavasse pudelisse. 2021. aastal läksime eksportturgudel üle kergemale pudelile, mis vähendab klaasi aastast kogust üle 700 tonni. Tänu sellele säästame igal aastal ca 25 veoautokoorma jagu transpordile kuluvat energiat. Suuname 100% ulatuses taaskasutusse tehases kohapeal tekkivad pakendijäägid, nagu papp, plast, alumiinium, klaas.

  Meil toimub ringmajandus põllumajandus- ja energiaettevõtetega, kus taaskasutatakse õlleraba ja õllepärmi. Õlle tegemisel tekkiva õlleraba suuname loomasöödaks, pärmi kasutatakse biogaasi tootmiseks.

  Vastutustundlik hange

  Vastutustundlik tarneahel tähendab vastutustundlike tarnijate valimist ning meie hangete läbipaistvust ja jälgitavust.

  Hindame iga tarnija puhul vastutustundliku äritegevuse põhimõtetest kinnipidamist ja suutlikkust tagada tooraine kvaliteet.

  Parim töökoht

  A. Le Coqi jaoks on töötajate heaolu, inimeste areng ja tööohutus äärmiselt olulised. Usume, et hoolikalt kujundatud ärikultuuri ning targa juhtimise abil saame võrdse kohtlemisega luua töökeskkonna, kus on parimad tingimused tööks ja isiklikuks arenguks. A. Le Coqis töötab praegu enam kui 370 täiskohaga töötajat, mistõttu soovime olla atraktiivne töökoht nii olemasolevatele kui ka tulevastele töötajatele. Seepärast hoolitseme äri- ja juhtimiskultuuri pideva arendamise eest, et ettevõttes püsiks hea tööõhkkond, mis toetab töötajate tulemuslikkust ja arengut.

  Tulemuste arengut jälgime töötajate heaolu-uuringutes. Uuringu tulemuste põhjal määratleme koos töötajatega ühised ja valdkonna arengueesmärgid oma töökeskkonna parendamiseks.

  A. Le Coqis kui tootmisettevõttes on töökeskkond ja selle ohutus kõige olulisemad. Lisaks juhendamisele ja koolitustele saab iga töötaja ise oma töökeskkonda turvalisemaks muuta, kasutades oma tähelepanekute edastamiseks WESEE äppi.

  Huvirühmadele väärtuse loomine

  Teeme koostööd oma huvirühmadega, et saavutada jätkusuutliku arengu edendamisel laiemat mõju. Meie panus avaldub jätkusuutliku äritegevuse, otseste ja kaudsete töövõimaluste loomise, kohaliku kogukonna tegevustes osalemise ning nende toetamise, vastutustundliku joogikultuuri edendamise ja maksude tasumise kaudu. 

  Majandusareng ja aktsia väärtus

  Ettevõtte positiivne finantsareng loob väärtust meie aktsionäridele ja ühiskonnale. Olvi grupi ettevõttena pühendume pikaajalisele arengule, meie bilanss ja tegevustulem on mõlemad püsivalt tugevad.

  Aastatel 2018–2022 maksis A. Le Coq kokku 81 miljoni euro väärtuses dividende, millelt tasus riigile 14,8 miljonit eurot ettevõtte tulumaksu.

  Kohalikkus ja tööhõive

  Kodumaise tootjana eelistame võimalusel alati kohalikke partnereid, et vähendada transpordi jalajälge ja anda oma panus kaudselt kohalikku tööhõivesse. Innustame oma partnereid ja tarnijaid arenema koos meiega ning väärtustame pikaajalisi usaldusväärseid suhteid.

  A. Le Coqi jaoks on oluline teha tihedat koostööd kohaliku kogukonnaga. Panustame selle elujõulisuse tugevdamisse, toetades kultuuri ja sporti.

  Eesti vanima joogitootjana väärtustame kohalikku joogikultuuri ja ajalugu. 2022. aastal avasime tehases ainulaadse muuseum-elamuskeskuse Õllemaailm, mille eesmärk on tutvustada maailma ühe vanima joogi traditsioone, ajalugu ja tehnoloogiat kaasaegsel ning külastaja kõiki meeli kaasahaaraval moel.

  Maksujalajälg

  Tugeva maksumaksjana panustame maksude kaudu ühiskonda tagasi olulise summa. Aastatel 2018–2022 tasus ettevõte riigile maksudena 242 miljonit eurot (sh dividendide tulumaks). 

  Sotsiaalne vastutustundlikkus

  Osaleme aktiivselt meie tegevusega seotud organisatsioonide ja erialaliitude tegevuses. Nendeks erialaliitudeks on Eesti Toiduainetööstuse Liit, Eesti Õlletootjate Liit, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Tööandjate Keskliit ja Rohetiiger. Aktiivse osaluse kaudu panustame toidutööstuse pidevasse ja vastutustundlikku arengusse.

  Tarbijad ja tooted

  Joogitööstuse valdkonnas on toote kvaliteedi ja ohutuse tagamine esmatähtis. Kõik meie tooted on valmistatud rangete ja täpselt piiritletud nõuete järgi – vastavalt kehtivale seadusandlusele, eeskirjadele ning kvaliteedistandarditele (kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001:2015, toiduohutussüsteem HACCP). Toodete pikaajalise edu tagamiseks on oluline nende maitse, koostisosade kõrge kvaliteet ja valmistamise viis. Tarbija eelistusi ja ootusi arvestav tootearendus on meie kriitiline edutegur ning ettevõtte üks edu alustest.

  Tootearendusega võrdselt oluliseks peame ka oma toodete tarbimise viisi. Laia tooteportfelli pakkujana edendame mõistliku ja vastutustundliku tarbimise suunda ning juhime sellele ka oma toodete tarbijate tähelepanu. Teeme iga päev tihedat koostööd mitme riikliku ja rahvusvahelise joogitööstuse ning -ühendusega, et edendada vastutustundlikku ja inimese heaolu toetavat tootearendust (nt Toiduliit: suhkru vähendamise hea tahte lepe, https://toiduliit.ee/83-uudised/599-eesti-tootjate-hea-tahte-lepe-lisatud-suhkrute-vaehendamiseks-toidu-ja-joogisektoris) ja mõõdukat alkoholitarbimist (Eesti Õlleliit: eetikakoodeks, https://eestiolu.ee/eetikakoodeks/, Euroopa Õlletootjate Liit).

  Vastutustundliku tarbimise iga-aastane tegevus

  Alkoholitootjana võtame ühiskonna ees vastutuse, toetades algatusi, mis rõhutavad alkoholi nulltolerantsi alaealiste, sõiduki juhtimise või raseduse puhul. Oma turundustegevustes ja toodete märgistusel rõhutame alkohoolsete jookide mittesobivust eelnimetatud juhtudel. 

  Alates 2016. aastast on A. Le Coq Kuku raadio algatatud jaanipäevakampaania Selge Grupijuht üleskutse partner. Meile on oluline viia selle kaudu ühiskonda laiem tähelepanu ja teadmine, et alkoholitarbimine ning autojuhtimine ei kuulu kokku. 

  Vastutustundlik tootearendus

  A. Le Coqi tooteportfell hõlmab enam kui 10 tooterühma. Seisame iga päev selle eest, et meie tootearendus oleks vastutustundlik ja toetaks tarbijate elustiili. Suurima joogitootjana lähtume järgmistest põhimõtetest: 

  • Suurendame pidevalt alkoholivabade toodete osakaalu alkoholikategooriates.
  • Suurendame järjepidevalt alkoholivabade toodete osakaalu kogu tooteportfellis.
  • Pöörame pidevalt tähelepanu lisatud suhkru vähendamisele oma toodetes. Eesmärk on aastaks 2025 vähendada meie toodete portfellis lisatud suhkru osakaalu 15% võrreldes aastaga 2015.
  • Oleme võtnud eesmärgiks pidevalt arendada tervisliku lisandväärtusega ja erineva funktsionaalsusega tooteid (vitamiinid, mineraalid, toidulisandid jms).
  • Lähtume iga uue toote loomisel selle tervislikumaks muutmise põhimõttest: vähem alkoholi, väiksem kogus, vähem lisaaineid.
  • Me ei kasuta oma toodetes asovärve.
  • Oleme liitunud õlletootjate eneseregulatsiooniga, mille alusel me ei tooda üle 7-kraadist õlut ja long drink’i ega üle 5,5-kraadist siidrit.

  Vastutustundlik tarbijakommunikatsioon

  Seisame selle eest, et meie toodete turundustegevus oleks vastutustundlik ja seaduse nõuetest kõrgemate normidega. Lähtume mitmest riiklikust ning rahvusvahelisest toidu- ja karastusjookide vastutustundliku turunduse põhimõttest. Jälgime, et me ei läheks reklaamitegevuses vastuollu Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) vastutustundliku reklaami juhistega ega Euroopa Liidu Toiduaine- ja Joogitööstuste Konföderatsiooni (CIAA) ning Eesti Õlleliidu eneseregulatsiooni koodeksiga. Lisaks ettekirjutatud suunistele ja regulatsioonidele rakendame oma turundustegevustes ka enesekontrolli, mis võib mõneti olla isegi rangem kui ametlikud piirangud. Usume, et nii tegutsedes vastame joogitööstusele esitatud ootustele ja edendame oma tööstusharus vastutustundlikku turundust.

  Kõik meie alkohoolsete jookide pakendid kannavad märgistust, mis näitab, et need ei sobi rasedatele, alaealistele ega neile, kel plaanis autorooli istuda.

  Eetiline äritegevus

  Austame ja jälgime A. Le Coqis eetilist äritegevust, millele pöörame tähelepanu kõigis oma tegevusvaldkondades ning partnerlussuhetes.

  Soovime arendada A. Le Coqi ausat ja usaldusväärset mainet. Meie jaoks on olulised head suhted ja läbipaistvus kõigi huvirühmadega, kellega kokku puutume. A. Le Coq  järgib oma tegevusega seotud seadusi ja regulatsioone, kuid ei osale poliitikas. Edendame ausat ja tõhusat konkurentsi ning järgime kehtivaid konkurentsiregulatsioone.

  Oma äritegevuses arvestame töötajate töötervishoiu ja -ohutusega ning kohtleme töötajaid ja partnereid võrdselt ning lugupidavalt. Austame rahvusvahelisi inimõigusi ja järgime neid. 

  Meie jätkusuutlike tegevuste aluseks on töötajate käitumisjuhend (Code of Conduct). 2023. aasta eesmärk on, et 100% meie töötajatest oleks koolituse läbinud.

  Vastutustundlik äritegevus Olvi grupis

  Vastutustundlikkus on kõigis Olvi grupi ettevõtetes üks peamisi väärtusi. Töötame selle nimel, et vähendada oma toodete ja tegevuse keskkonnajalajälge. Hoolimine keskkonnast, töötajatest ja ühiskonnast on osa kõigi Olvi grupi ettevõtete kultuurist.

  Oleme pühendunud ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava edendamisele oma jätkusuutlikkuse programmi kaudu. Tegevuskava eesmärgid aastani 2030 keskenduvad olukorra parandamisele nii majandus-, sotsiaal- kui ka keskkonnavaldkonnas. 

  Aastatel 2022–2023 osaleme ÜRO Global Compacti korraldatavas programmis „Climate ambition Accelerator Programme“, kus keskendume oma säästva arengu eesmärkide fookusvaldkondadele.

  Olvi grupi vastutustundlikkusega saab lähemalt tutvuda Olvi grupi kodulehel