A. Le Coq

Vaata videot
Vaata videot
Asi on paremas tulevikus

VÄHENDAME CO2 JALAJÄLGE

VÄHENDAME CO2 JALAJÄLGE

2020. aasta algusest valmistame kõik oma tooted vaid roheelektriga.

Me kõik saame teha igapäevaelus kliimasõbralikke valikuid – eeskätt tarbides vähem fossiilsetel kütustel põhinevat energiat. Kliimamuutuse probleemi on võtnud südameasjaks paljud riigid. Pariisi kliimaleppest tulenevalt on Eesti eesmärk vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet võrreldes 1990. aasta tasemega vähemalt 40% ning 2050. aastaks 80%. Lisaks on oluline rakendada puhtamaid ja nutikamaid tehnoloogiaid ning suurendada kodumaist taastuvenergiaallikate kasutamist.

Meie A. Le Coqis oleme astunud CO2 jalajälje vähendamisel suure sammu edasi. Loobusime põlevkivil põhinevast elektrienergiast ja vähendasime oluliselt maagaasil põhineva soojusenergia kasutust ning oleme energia- ja ressursitarbimise tõhustamiseks juurutanud energiajuhtimise süsteemi ISO 50001.

Kasutame 100% roheelektrit

2020. aasta algusest valmistame kõik oma tooted vaid roheelektriga, mida saadakse tuule-, hüdro- ja päikeseenergiast. Kõiki neid iseloomustab kaks olulist aspekti – süsinikuneutraalsus ja taastuv ressurss.

A. Le Coqi elektritarve ühes aastas on 10 526 MWh, mis on võrdne 3500 majapidamise keskmise aastase elektritarbimisega. Varem kasutasime põlevkivi- ja taastuvenergia segu, mille asendasime nüüd täies mahus taastuvenergiaga. Selle tulemusena väheneb A. Le Coqi süsiniku jalajälg 7976 tonni aastas. Ühe tehase ümberlülitamine roheelektrile annab samaväärse tulemuse, kui selle sammu võtaks ette terve Valga linna elanikkond.

Rajasime logistikakeskusele päikesepargi

2021. aasta alguses rajasime logistikakeskusele oma päikesepargi, mis võimaldab meil roheelektrit ise juurde toota. Loodud päikesepargi aastane energiatootmine on suurusjärgus 60 MWh ja sellest saadav elekter katab olulise osa logistikakeskuse vajadusest. Päikesepargi kasutamise toel väheneb meie CO2 jalajälg 75 tonni võrra.

Rajasime logistikakeskusele päikesepargi

Suuname katlamaja suitsugaaside energia tootmishoonete kütteks

Paigaldasime 2020. aasta alguses aurukatlamaja korstna ette ökonomaiseri, mis suunab suitsugaaside jahutamisest saadava soojusenergia tootmishoonete küttesüsteemi ja vähendab energiakasutust 4% võrra. Soojusenergia taaskasutamine vähendab meie CO2 jalajälge aastas 128 tonni võrra. Sama palju kaalub üks keskmine rongi vedur.

Rajame 2022. aastaks tehasesse unikaalse biogaasijaama

Muudame järjepidevalt tootmisprotsesse efektiivsemaks ja optimeerime ressursikasutust. Meie tehases tekib tootmise käigus pidevalt heitvett. Uus biogaasijaam aitab eraldada heitveest tahke orgaanika ja muundab selle roheliseks bioenergiaks. Arvutuste kohaselt suudame tänu valmivale biogaasijaamale asendada ligi 11% maagaasi vajadusest rohelise energiaga ja selle tulemusena väheneb meie CO2 jalajälg 341 tonni võrra. Seda on rohkem kui ühe suure reisilennuki jagu!

Energy Track energiajuhtimissüsteem ja ISO 50001

Oleme investeerinud uudsesse Energy Track energiajuhtimissüsteemi, tänu millele kasutame olemasolevat energiat oluliselt tõhusamalt. Samuti omame energiajuhtimissertifikaati ISO 50001.

Meil on hea meel tõdeda, et kõikide keskkonnasäästlike tegevuste peale kokku väheneb A. Le Coqi aastane CO2 jalajälg 8520 tonni, mis on sama palju kui 3000 elevanti.

Roheelekter 7976 tonni
Katlamaja suitsugaaside energia suunamine tootmishoonete kütteks 128 tonni
Biogaasijaama rajamine 341 tonni
Päikesepark 75 tonni
KOKKU 8520 TONNI

VÄHENDAME TAASTUMATUTE RESSURSSIDE KASUTAMIST

VÄHENDAME TAASTUMATUTE RESSURSSIDE KASUTAMIST

A. Le Coqis oleme võtnud eesmärgiks vähendada plastiku kasutamist.

ÜLEMINEK

100% Roheelektrile

AURA
PUDELID

100%

Taaskasutatud plastist

ÕLLEDE MULTIPAKID100% Taastuv materjal või C02 neutraalne kile

Aastakümneid on kogu maailm kasutanud majanduse elavdamiseks piiramatus koguses taastumatuid ressursse. Selleks et tagada maailma jätkusuutlikkus, on oluline vähendada taastumatute ressursside ning suurendada taastuvate energiaallikate, taaskasutatava toorme ja looduslähedaste materjalide kasutamist.

A. Le Coqis oleme võtnud eesmärgiks vähendada maagaasi, põlevkivi ja nafta kasutamist. Peale 100% roheelektrile ülemineku ja oma biogaasijaama rajamise on meie jaoks oluline eesmärk vähendada plasti kasutamist.

Võtame esimese Eesti tootjana kasutusele 100% taaskasutatud plastist veepudelid

2021. aasta kevadel jõuavad poelettidele 100% taaskasutatud plastist valmistatud Aura veepudelid. Nende jaoks ei tooda me naftast uusi pudeleid, vaid kasutame juba joogitööstuses kasutatud plasti. Selle sammuga toodame aastas 4,5 miljonit pudelit ehk 120 300 tonni vähem esmatasandi plasti. Kõige olulisem plasti taaskasutamisel on energia kokkuhoid.

Võtame kasutusele 100% taaskasutatud plastist veepudelid

Asendame multipkakkide kile CO2 neutraalse kilega või kartongiga

Kõik A. Le Coqi õllede multipakid on pakendatud kas taastuvast ressursist toodetud kartongi või kaetud CO2 neutraalse kilega.

Rajasime logistikakeskusele päikesepargi

PANUSTAME PUHTAMASSE LOODUSESSE

PANUSTAME PUHTAMASSE LOODUSESSE

Mõtleme ka metsadele! Meie multipakkides kasutataval kartongil on FSC sertifikaat, mis tõendab, et tagame metsade jätkusuutlikkuse.

Maailma prügistumine on rahvusvaheliselt üks teravamaid keskkonnaprobleeme, me kõik saame panustada looduse puhtamana hoidmisse, sorteerides võimalikult palju prügi, taaskasutades materjale ja vähendades looduses lagunematute materjalide – näiteks plasti – kasutamist. Greenpeace´i andmeil toodetakse maailmas igal aastal 9 miljardit kilo plasti, millest 10% jõuab maailmamerre. Sellest 70% vajub põhja, ülejäänu jääb lainetesse hulpima ja jõuab Vaikse ookeani keeristes tekkinud prügisaartesse. Maailma prügistumise vähendamiseks oleme ka A. Le Coqis teinud olulisi muudatusi.

Suurendasime korduskasutatava taara osatähtsust

millest suure osa moodustab klaastaara. Vähendades pidevalt ühekordse pudeli osatähtsust, oleme aasta-aastalt tõstnud korduskasutatava klaaspudeli osatähtsust kogu klaaspakendikoguses ligi 93%-ni.

Loodussäästlikud valikud

Läheme täielikult üle paberjoogikõrtele

2021. aasta esimesel poolel läheme täielikult üle paberjoogikõrtele, mille tulemusena jääb aastas tootmata 4,1 miljonit plastjoogikõrt. Seeläbi vähendame plastist väikeprügi jõudmist loodusesse.

Võtame vastutuse puhtama vee eest

Püüame kinni ja suuname vihmavee eraldi sadevee kollektorisse ning vähendame üldist koormust linna veesüsteemile. Rajame 2022. aastaks koos biogaasijaamaga oma reoveekäitlussüsteemi, millega vähendame orgaanilise heitme koormust Tartu linna veesüsteemile ligi kolm korda.

Anname linnale tagasi võrreldes varasemaga ligi 80% puhtama vee, mida on oluliselt lihtsam taas ringlusesse suunata.

SUURENDAME MATERJALIDE TAASKASUTUST JA RINGMAJANDUST

SUURENDAME MATERJALIDE TAASKASUTUST

Suuname 100% ulatuses taaskasutusse tehases kohapeal tekkivad pakendijäägid, nagu papp, plast, alumiinium, klaas.

Meie prioriteet on keskkonnasäästlike materjalide kasutamine ja materjalide taaskasutus, mis võimaldab vähendada taastumatute ressursside kasutamist ja optimeerida olemasoleva ressursi kasutust. See on puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma maailma nimel hädavajalik.

Edendame ringmajandust

Meil toimub ringmajandus koostöös toidu- ja põllumajandusettevõtetega ning kohaliku biogaasitootjaga.

Aastas tekib A. Le Coqis enam kui 8000 tonni õlleraba, mis suunatakse lehmade toidulauale. Lisaks tekib õlletootmise käigus pärmikasvatuse ülejäägina aastas umbes 600 tonni pärmi, mille saadame Tartu kohalikku bioenergiajaama biometaani tootmiseks, mis suunatakse transpordisektorisse. Selle sammuga anname õlletootmise jäägile uue elu bioenergia või piimana. Eelmisel aastal toodeti õllejäägist 41 000 Nm3 biometaani. Kui sõiduauto kasutab sõitmiseks just seda biometaani, siis selle kogusega saaks ta sõita 12 korda ümber maakera.

Edendame ringmajandust

Saadame pakendid ringlusesse

Oleme liitunud Eesti Pandipakendi ja ETO-ga (Eesti Taaskasutusorganisatsioon), mis suunab igal aastal enam kui 106,7 miljonit A. Le Coqi plastist, alumiiniumist, klaasist ning kartongpaberist valmistatud pakendit uuesti ringlusesse. 93% A. Le Coqis klaaspudelisse toodetavatest jookidest on villitud korduskasutatavasse klaaspudelisse.

Suuname 100% ulatuses taaskasutusse tehases kohapeal tekkivad pakendijäägid, nagu papp, plast, alumiinium, klaas.

VÕTAME VEELGI SUUREMA VASTUTUSE INIMESE TERVISE JA HEAOLU EEST

VÕTAME VEELGI SUUREMA VASTUTUSE INIMESE TERVISE JA HEAOLU EEST

Eesmärk on 2025. aastaks vähendada meie toodete portfellis lisatud suhkru osakaalu 15% ja kasvatada mittealkohoolsete jookide osatähtsus kogu portfellis üle 50%.

Joogitööstuses on tooteohutuse tagamine esmatähtis. Kõik meie tooted on valmistatud rangete nõuete kohaselt – vastavalt kehtivatele seadustele, eeskirjadele, ISO 9001 ja HACCP (enesekontrolli plaan) kvaliteedistandarditele. Toodete pikaajalise edu tagamiseks on sama oluline nende maitse ja valmistamise viis. Tarbija eelistusi ja ootusi arvestav tootearendus on kindlasti meie sajandivanuse ettevõtte edu üks alus.

Suhkru vähendamine

Seisame iga päev selle eest, et meie tootearendus oleks vastutustundlik ja toetaks püüdlusi tervislikuma toitumise suunas. Pöörame pidevalt tähelepanu lisatud suhkru vähendamisele oma toodetes. Eesmärk on 2025. aastaks vähendada toodete portfellis lisatud suhkru osakaalu 15% võrreldes 2015. aastaga. 2020. aastal vähendasime magusate jookide retseptide muudatuste või asenduste tulemusena aastast suhkrukogust 231 tonni.

Suhkru vähendamine
Tervislikud ja lisandväärtusega tooted

Tervislikud ja lisandväärtusega tooted

Oleme võtnud eesmärgiks pidevalt arendada tervisliku lisandväärtusega ja erineva funktsionaalsusega tooteid (vitamiinid, mineraalid, proteiinid jms). Lähtume iga uue toote loomisel selle tervislikumaks muutmise põhimõttest: vähem alkoholi, väiksem pakend, vähem lisaaineid, rohkem naturaalsust, rohkem funktsionaalsust. Me ei kasuta oma toodetes asovärvaineid.

Pakendiohutus

Pöörame erilist tähelepanu pakendiohutusele. Selleks et täita pakendite kõrgemaid hügieeninõudeid, oleme alates 2020. aastast katnud kõik üksikud purgitooted kaitsva fooliumiga ja need täiendavalt UV-desinfitseerinud, et kaitsta tooteid erinevate keskkonnamõjude eest (viirused, bakterid).

Pakendiohutus

Vastutustundlik tarbimine

Alkoholitootjana võtame ühiskonna ees vastutuse ning toetame ja soosime algatusi, mis propageerivad täisleppimatust alkoholi liig- või kuritarvitamise teemal. Oleme alates 2016. aastast Kuku raadio algatatud jaanipäeva kampaania „Selge grupijuht“ pikaajaline partner. Meile on oluline olla selle algatuse toetaja ning anda edasi sõnumit – alkoholitarbimine ja autojuhtimine ei kuulu kokku. Rõhutame nii toodetel kui ka turundustegevuses, et alkohoolsed joogid ei sobi kokku rasedate, alaealiste ja autojuhtimisega. Igal aastal suurendame järjepidevalt alkoholivabade toodete osakaalu kogu tooteportfellis ja alkoholivabade toodete hulka alkoholikategoorias. Kui 2015. aastal oli alkoholivabade jookide kogus alkoholikategoorias 76 000 liitrit, siis 2021. aastaks kasvas see 26 korda ehk peaaegu 2 miljoni liitrini.

Nende konkreetsete sammudega anname lubaduse järeltulevatele põlvedele muuta maailm paremaks paigaks, kus elada. Kuid meie teekond jätkub, asi on paremas tulevikus.

Euroopa Regionaalarengu Fond logo

A. Le Coqi keskkonda hoidvaid projekte on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist, mille rahastamist koordineeris Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 2019. aastal ellu viidud projekti „Gaasikatla kondensatsiooni-ökonomaiseri süsteemi paigaldus“ kogumaksumus oli 185 650 eurot, millest EL-i kaasrahastamine oli 83 542,50 eurot. 2020. aastal alustatuid projekti „Õlletööstuse heitveesüsteem reovee tekke vähendamiseks ja biogaasi tootmiseks“ maksumuseks on planeeritud 2 743 712 eurot, millest EL-i kaasrahastamine on 1 135 264,50 eurot.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane