A. Le Coq

Huvirühmadele väärtuse loomine

Oleme kohalikul turul oluline tööandja, mistõttu püüame võimalikult palju valida koostööks kohalikke tarnijaid ja alltöövõtjaid. Me järgime kohalikku maksuseadusandlust ja eeskirju ning tasume kõiki makse tulenevalt asukohariigi õigusaktidest.

Meie rahaline ja ühiskondlik panus avaldub otseste ja kaudsete töövõimaluste loomise ning maksude tasumise kaudu. Püüame koostööks valida võimalikult palju kohalikke tarnijaid ja alltöövõtjaid. Sel viisil aitame olulisel määral tugevdada kohaliku kogukonna elujõulisust ja loome oma huvirühmade jaoks väärtust.

Korrektne maksude tasumine

Järgime kohalikku maksuseadusandlust ja -eeskirju ning tasume makse ja tasusid tulenevalt asukohariigi õigusaktidest.

Kohalikul tasandil tegutsemine ja koostöö kohalike partneritega

Eelistame võimalusel alati kohalikke partnereid ja kohalikku toormaterjali, olles ühtlasi kohalikul tasandil oluline otsene ning kaudne tööandja. Meie jaoks on tähtis teha tihedat koostööd kohaliku kogukonnaga ja panustada selle elujõulisuse tugevdamisse. Kohalikul tasandil tegutsemine aitab vähendada ka keskkonda paisatavate heitgaaside hulka, sest nii välditakse kauba mujalt sissevedamisega kaasnevat mõju kliimale ja keskkonnale.

Positiivne finantsareng

Ettevõtte positiivne finantsareng loob meie huvirühmadele ja meid ümbritsevatele kogukondadele väärtust. Olvi grupp kasvab ja areneb, on pühendunud pikaajalisele arengule, bilanss on tugev ja kasumlikkus hea. Samuti maksame stabiilselt dividende.

A. Le Coq on aastaid valitud Eesti konkurentsivõimelisimaks toiduainetööstuse ettevõtteks. Oleme olnud edukad ka Tartu linna ettevõtluskonkurssidel ja muudel konkurssidel.

Olvi grupp on suutnud kasvada ja saavutada positiivseid tulemusi ligi 20 aastat. See on võimaldanud maksta stabiilselt dividende. Ka A. Le Coq maksab regulaarselt omanikele dividende. Viimase seitsme aasta jooksul on A. Le Coq maksnud dividende kokku ligi 60 miljoni euro väärtuses.

Riskijuhtimine

Riskijuhtimise eesmärk on tagada ettevõtete strateegia elluviimine ning kindlustada nende finantsareng ja äritegevuse jätkusuutlikkus. Riskijuhtimise peamine ülesanne on tegutseda ennetavalt ja luua sellised tingimused, mille korral ettevõtte riskid maandatakse igast küljest ja süsteemselt kõigis grupi ettevõtetes ning kõigil organisatsiooni tasemetel.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane