A. Le Coq

Keskkonnaalane vastutustundlikkus

Me hoolime keskkonnast ning teeme järjepidevalt tööd, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja tõhustada ressursside kasutamist. Meie jaoks on hangete läbipaistvus ja jälgitavus alati esikohal.

Meie vastutustundlik jalajälg kujuneb tarneahelas, alates hankijast ja lõpetades tarbijaga. Kuna kasutame jookide valmistamiseks märkimisväärses koguses toorainet ja loodusvarasid, nagu teravili, energia, vesi ja pakkematerjalid, on meie tarneahela juhtimisel ning hankimisviisidel väga oluline mõju keskkonnale, kliimale ja ühiskonnale. Otsime vajalike ressursside hankimiseks alati kõige paremaid ja tõhusamaid viise, mis oleks  ka kõige keskkonnasõbralikumad.

 

Keskkonnavastutus

Vastutus keskkonna ees on tarneahela üks kõige tähtsamaid teemasid nii meile endile kui ka huvirühmadele. Keskkonnavastutus avaldub eelkõige ressursitõhususes: toormaterjali, varude ja energia mõjusas kasutamises, aga ka taaskasutuses ja transpordi optimeerimises. Teeme järjekindlaid pingutusi selleks, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

CO-jalajälje vähendamine

Meie tegevuse käigus keskkonda sattuvad süsinikdioksiidi heitmed pärinevad valdavalt tootmistegevusest ja transpordist. Nende vähendamiseks tõhustame pidevalt energia kasutamist, teeme keskkonnasõbralikke valikuid ja suurendame järk-järgult taastuvenergia kasutamist. Need on meie prioriteedid.

 • Oleme energia- ja ressursitarbimise tõhustamiseks juurutanud ettevõttes energiajuhtimise süsteemi ISO 50001.
 • Läksime 2017/2018. aastal tootmishoonetes üle kordades efektiivsemate päevavalguslampide kasutamisele, mis vähendas tunduvalt tehase elektritarbimist.
 • Alates 2020. aastast kasutame tootmises 100% roheelektrit.
 • Rajame 2021. aastaks logistikakeskuse katusele päikseenergiajaama, millega katame 4% logistikakeskuse aastasest elektrivajadusest.
 • Paigaldasime 2020. aasta alguses aurukatlamaja korstna ette ökonomaiseri, mis suunab suitsugaaside jahutamisest saadava soojusenergia tootmishoonete küttesüsteemi ja vähendab energia kasutust 4% võrra.
 • Loome 2022. aastaks biogaasijaama, millega vähendame olulisel määral fossiilkütuse tarbimist.

Vee tarbimine ja reovee töötlemine

Kuna kasutame joogitööstuses olulisel hulgal vett, on meie jaoks oluline vee ökosüsteemi tasakaal ja järjepidev vee tarbimise vähendamine. Selleks:

 • Investeeerime pidevalt tehnoloogiatesse, mis optimeerivad tootmisprotsessi ja vähendavad veetarvet.
 • Rajame aastaks 2022 koos biogaasijaamaga oma reoveekäitluse, millega vähendame orgaanilise heitme koormust Tartu linna reoveesüsteemi ligi kolm korda.
 • Püüame kinni ja suuname vihmavee eraldi sadevee kollektorisse, millega vähendame koormust linnavee süsteemile.

Materjalide taaskasutamine

Oleme liitunud Eesti Pandipakendi ja ETO-ga (Eesti taaskasutusorganisatsioon), mis hoolitseb selle eest, et meie plastikust, alumiiniumist, klaasist- ning kartongpaberist valmistatud pakendid suunatakse uuesti ringlusesse. Lisaks on 94% A. Le Coqis klaaspudelisse toodetud jookidest villitud korduvkasutatavasse pudelisse. 2021. aastal läheme eksportturgudel üle kergemale pudelile, mis vähendab aastast klaasi kogust üle 700 tonni. Sellest tulenevalt säästame igal aastal ca 25 veoautokoorma jagu transpordile kuluvast energiast. Suuname 100% ulatuses taaskasutusse tehases kohapeal tekkivad pakendijäägid nagu papp, plastik, alumiinium, klaas.

Meil toimub ringmajandus toidu- ja põllumajandusettevõtetega, kus taaskasutame õlleraba ja pärmi.  Õlle tegemisel tekkiva õlleraba ja kasutatud pärmi suuname loomasööda või toidulisandite tootmiseks.

Vastutustundlik ost/ahel

Vastutustundlik tarneahel tähendab vastutustundlike tarnijate valimist ning meie hangete läbipaistvust ja jälgitavust.

 • Hindame iga tarnija puhul vastutustundliku äritegevuse põhimõtetest kinnipidamist. Kontrollime eraldi iga tarnija suutlikkust tagada kvaliteetset tooret.
 • Hangime järjest enam loodussõbralikematest materjalidest pakendeid, vähendades selliselt loodusele tekkivaid riske.
 • Vähendame fossiilsete toorainetel põhinevate pakendite osatähtsust ja aastaks 2021 läheme purgitoodete multipakkides 100%-liselt üle taastuvale materjalile (kartong).
 • Meil kasutatavatel purgitoodete multipakkide pakenditel on FSC-sertifikaat, millega on tagatud metsade jätkusuutlik majandamine.

 

 

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane