A. Le Coq

Vastutustundlik väärtusahel

Me hoolime keskkonnast ning teeme järjepidevalt tööd, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge ja tõhustada ressursside kasutamist. Meie jaoks on hangete läbipaistvus ja jälgitavus alati esikohal.

Meie vastutustundlik jalajälg kujuneb tarneahelas, alates hankijast ja lõpetades tarbijaga. Kuna kasutame jookide valmistamiseks märkimisväärses koguses toorainet ja loodusvarasid, nagu teravili, energia, vesi ja pakkematerjalid, on meie tarneahela juhtimisel ning hankimisviisidel väga oluline mõju keskkonnale, kliimale ja ühiskonnale. Otsime vajalike ressursside hankimiseks alati kõige paremaid, selgemaid ja tõhusamaid viise, mis on tihti ka kõige ökoloogilisemad.

Keskkonnavastutus

Vastutus keskkonna ees on tarneahela üks kõige tähtsamaid teemasid – nii meie enda kui ka huvirühmade hinnangul. Keskkonnavastutus avaldub eelkõige ressursitõhususes: toormaterjali, varude ja energia mõjusas kasutamises, aga ka taaskasutuses ja transpordi optimeerimises. Teeme järjekindlaid pingutusi selleks, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge.

A. Le Coqi keskkonnastrateegia määratleb meie ülesanded ja eesmärgid. Nendeks on CO₂-jalajälje ja vee tarbimise vähendamine, heitvee puhastamine ning materjalide taaskasutus. Eesmärkide täitmist ja asjakohaseid näitajaid kontrollivad regulaarselt A. Le Coqi juhatus ning Olvi grupi tootmis- ja ostutiimid.

A. Le Coq algatas 2014. aastal koostöös Taani ettevõttega Scanenergi energiasäästuprogrammi, mille raames koostati ettevõttele energiaaudit, mis kirjeldas 14 energiasäästu projekti. Mitu projekti on praeguseks ellu viidud, sealhulgas pruulikoja ja siirupiköögi kuuma vee tarbimise optimeerimine, purgiliini pastörisaatori juhtimise uuendamine, energiasäästlike valgustite paigaldamine, ventilatsiooni- ja küttesüsteemide juhtimise kaasajastamine.

Keskonnaalane vastutustundlikkus

Tegutseme ja käitume igapäevaselt nii, et muuta maailm paremaks ja puhtamaks paigaks, kus elada. Siin on meie viis sammu parema maailma nimel.

  1. Asendame õlle multipakkide kile kartongiga.
  • Loobudes kilest, vähendame loodusele tekkivaid riske.
  • Aastas vähemkasutatava kilega saaks katta teekonna Tartust Pariisi.
  • Meil kasutataval kartongil on FSC-sertifikaat, millega on tagatud metsade jätkusuutlikkus.
  1. Kasutame 100% rohelist elektrit.

Kogu meie tootmises kasutatav elekter tuleb alates 1. jaanuarist 2020 ainult taastuvatest ressurssidest.

  1. Muudame oma heitvee bioenergiaks.

Ehitame 2020–2022. aasta jooksul välja uudse  heitvee-biogaasijaama, mis puhastab meie heitvee ja muundab läbi erilise protsessi veepuhastusjäägid roheenergiaks, millega katame 11% oma soojusenergiavajadusest.

  1. Suuname katlamaja suitsugaasi tootmisenergiaks

Kogume oma katlamaja korstendest kokku suitsugaasi energia, säästes niiviisi loodust ja vähendades sellega fossiilkütuste tarbimist.

  1. Kasutame oma tootmisjääke loomasööda ja biogaasi valmistamiseks.

Anname õlle valmistamisel tekkinud tootmisjäägileõllerabaleuue elu, suunates selle nii loomasööda kui ka bioenergia valmistamiseks. 

 

CO-jalajälje vähendamine

Meie tegevuse käigus keskkonda sattuvad süsinikdioksiidi heitmed pärinevad valdavalt tootmistegevusest ja transpordist. Nende minimaliseerimiseks tõhustame pidevalt energia kasutamist, teeme keskkonnasõbralikke valikuid ja suurendame järk-järgult taastuvenergia kasutamist. Need on meie prioriteedid.

2018. aastal investeerime energiakasutamise tõhustamisesse, et saavutada katlamaja ja külmaseadmete energia taaskasutus.

Vee tarbimine ja reovee töötlemine

Meie jaoks on oluline vee ökosüsteemi tasakaal, mistõttu arvestame sellega alati pesuvahendeid, pesemiskavasid ja tehnoloogiaid valides. A. Le Coqi eesmärk on vähendada veekulu iga toodetud joogiliitri kohta – me optimeerime pesuga kaasnevat veekulu ja arvestame sellega tootmist planeerides. Selline tegevus aitab ära hoida keskkonna liigset koormamist näiteks lämmastiku ja fosforiga, mis võivad sattuda reovette.

Materjalide taaskasutamine

Meie jaoks tähendab materjalide taaskasutamine korduskasutatava pakkematerjali kasutamist, selle ümbertöötamist ja tootmisjääkide korduskasutamist. A. Le Coqis käsitleme tootmisjääkidena õlleraba ja kasutatud pärmi. Oleme sõlminud lepingud mitme põllumajandusettevõttega, kes kasutavad õlleraba ja kasutatud pärmi farmides loomasöödana.

Enamik meie klaasist joogipakendeid ja puitaluseid on korduskasutatavad, ülejäänud taara aga taaskasutatakse. Vastavalt kehtivale seadusandlusele on meie joogipakendid tagatisrahaga koormatud ning neid kogub ja taaskasutab Eesti Pandipakendisüsteem. Korduskasutatava klaastaara kogumise on A. Le Coq korraldanud koos oma koostööpartneritega. Tagatisrahaga koormamata pakendite kogumise ja taaskasutamise oleme delegeerinud Eesti Taaskasutusorganisatsioonile. Nii tootmisest järelejäänud pakkematerjal kui ka ohtlikud jäätmed sorteeritakse ja viiakse ümbertöötlemisele. Materjali taaskasutuselevõtu ja keskkonnahoidlikkuse tagamine on olulisel kohal ka meie tootearenduses.

Vastutustundlik hange (ost)

Vastutustundlik tarneahel tähendab vastutustundlike tarnijate valimist ning meie hangete läbipaistvust ja jälgitavust. Meie jaoks on oluline, et toor- ja pakkematerjal vastab klientide ning tarbijate nõudmistele ja ootustele.

Kehtivad hankepõhimõtted on määratletud meie ostupoliitikas. Ostame toormaterjali ainult heakskiidetud tarnijatelt ja iga tarne kvaliteeti kontrollitakse. Eelistame teha koostööd kohalike partneritega, et arendada oma tegevuspiirkonnas vastutustundlikku ettevõtlust.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane