A. Le Coq

Parim töökoht

Igal töötajal on õigus töötada ohutus keskkonnas. Hoolitseme töötajate heaolu ja ohutu töökeskkonna eest. Selle aluseks on tootlik ja tõrgeteta töö, eesmärkide ning vastutuse selgus ja tööülesannete täitmiseks vajalikud oskused.

Meie jaoks on oluline, et A. Le Coq on positiivne, õiglase suhtumisega ja ohutu töökoht. Oleme kohalikul tasandil oluline tööandja. Meie eesmärk on luua selline töökoht, mis aitab kaasa parimate tulemuste saavutamisele ja tekitab töötajates tunde, et neist peetakse lugu.

A. Le Coqi edu ja kasumlikkus põhinevad oskuslikel, aktiivsetel ja motiveeritud töötajatel. Soovime olla nii praeguste kui ka tulevaste töötajate jaoks ihaldusväärne töökoht, et tagada äritegevuse kasv ka edaspidi. Tööks ja arenguks parima keskkonna loomisel edendame töötajate tööheaolu, pöörates tähelepanu töötervishoiule ja -ohutusele ning võrdsele kohtlemisele. Suhtlemis- ja juhtimisoskuste ning ettevõtte juhtimiskultuuri arendamise kaudu saame parendada töötajate tööheaolu. Vastutustundliku personalijuhtimisega tagame töötajate lühi- ja pikemaajalise arengu. Kogu grupis kehtiv ühtne personalistrateegia suunab meie tegevust ja kujundab ühtse toimimise.

Turvaline töökeskkond

Igal töötajal on õigus töötada turvalises keskkonnas. Töökoha ohutuse eest vastutame ühiselt. Pingutame pidevalt selle nimel, et märgata ja kõrvaldada võimalikke ohte ning hoida ära tööõnnetusi. Meie eesmärk on luua töökoht, kus ei juhtu ühtegi õnnetust ja kus töö kulgeb sujuvalt. Enne tööle asumist läbib iga töötaja oma ametikohal põhjaliku koolituse. Panustame nii konkreetsete tööülesannetega seotud kui ka üldistesse tööohutuskoolitustesse ja juhendmaterjalidesse. Igal A. Le Coqi töötajal on ohutu töökeskkonna loomisel täita oluline roll. Me usume, et üheskoos suudame luua turvalise ja tervist säästva töökoha.

Hoolitseme ka oma partnerite ja külaliste turvalisuse eest. Oleme koostanud oma territooriumi võimalikest ohtudest ülevaatliku infolehe, millega palume külalistel enne tehasesse sisenemist tutvuda ja selles sisalduvaid põhimõtteid järgida.

Töötajate tervise ja tööheaolu tagamine

Mõtleme hoolega läbi iga inimese tööülesanded ning masinate ja muude seadmete kasutamise, aga ka töökeskkonna ja -tingimused, et need oleksid töötajatele nii füüsiliselt kui ka vaimselt ohutud.

Oluline roll on selles A. Le Coqi töökeskkonnanõukogul ja töökeskkonnavolinikel. Lisaks tavapärasele ettevõttesisesele tööle on A. Le Coqi töökeskkonnavolinikud ja töökeskkonnanõukogu liikmed külastanud ka teisi Eesti toiduainetööstusettevõtteid, et õppida nende kogemustest. A. Le Coqi eesmärk on hoida ära mis tahes tööõnnetused ning säilitada oma töötajate töövõime kogu tööaja jooksul.

A. Le Coqi töötajatel on võimalus einestada tehase sööklas, kus pakutakse maitsvaid ja tervislikke toite. Võrtsjärve ääres asuvat ettevõtte suvilat, kus valdavalt korraldatakse koolitusi ja peetakse koosolekuid, saavad kasutada ka töötajad puhkuse veetmiseks.

Me hoolime oma töötajate tööheaolust. Tööheaolu tähendab, et töötajad on nii kehaliselt kui ka vaimselt terved ja tunnevad end hästi. Sujuv ja efektiivne töö on heaolu eeltingimus. Lean-meetodil põhinevad arendusprojektid aitavad meil tööprotsesse tõhusamaks muuta. On oluline, et iga töötaja teab oma tööalaseid kohustusi ja eesmärke ning on nende täitmiseks piisavalt kompetentne. Töötajate tööheaolu jälgimiseks kasutame töötajate heaolu-uuringut, mis korraldatakse iga kahe-kolme aasta järel.

Võrdsed võimalused

Hoiame töökeskkonna sellisena, et see pakub võrdseid võimalusi kõigile töötajatele. Kohtleme kõiki töötajaid võrdselt, hoolimata nende vanusest, soost, usulistest vaadetest, arusaamadest, rahvusest vms. Kui otsime mõnele ametikohale uut töötajat, siis informeerime sellest nii avalikult kui ka ettevõtte sees, et kõigil oleks võrdne võimalus konkursil osaleda. 

Tööalase pädevuse arendamine

Arendame oma töötajate pädevust süstemaatiliselt ja järjekindlalt, lähtudes seejuures meie ärilistest eesmärkidest. Me julgustame töötajaid omandama mitmekülgseid oskusi ja arendama aktiivselt oma tööalast pädevust. Selleks koostatakse A. Le Coqis igaks kalendriaastaks koolitusplaan, mis sisaldab nii ettevõttesiseseid kui ka avalikke koolitusi ning messe ja seminare Eestis ja välismaal.

Töö juhtimise ja korraldamise ning töökogukonnas toimetuleku oskused

Et tagada hea ja sujuvalt funktsioneeriv töökeskkond ning positiivne tööõhkkond, arendame regulaarselt töö juhtimise ja korraldamise ning töökollektiivis toimetuleku oskusi. Selle aluseks on töötajatelt saadud tagasiside ja ettevõttes regulaarselt tehtav töötajate heaolu-uuring.

Töötajate heaolu-uuringust saadud tagasiside on A. Le Coqile oluline. Uuringu käigus saavad töötajad lisaks hinnangutele avaldada oma arvamust tööelu paremaks muutmiseks ning algatada uusi projekte ja ettepanekuid. Pärast iga rahulolu-uuringut antakse töötajatele tagasisidet nii üldise rahulolu kui ka struktuuriüksuste kohta eraldi ning seda võrreldakse varasemate uuringutega ja teiste Olvi grupi ettevõtetega. Samuti informeeritakse, millised töötajate algatatud uued projektid teoks tehakse.

Positiivne ja innovaatiline ettevõttekultuur

Meie töötamise viisi ja väljakutsetele reageerimist iseloomustab positiivsus. Oleme veendunud, et just positiivne ellusuhtumine vormib meie eesmärgid tulemusteks ja eduks. A. Le Coq on avatud uutele ettepanekutele. Näiteks oleme korraldanud innovatsiooniaasta, kus iga töötaja sai esitada oma ettepanekuid nii uute toodete kui ka töökorralduse kohta.

Peame meeles töötajate tööjuubeleid ja sünnipäevi, aga ka tähtsaid isiklikke juubeleid. Toetame töötajaid rahaliselt lapse sünni puhul ja kingime beebipaki. Soosime struktuuriüksuste ühisüritusi, ettevõtte suvepäevi ja jõulupidusid nii töötajatele kui ka töötajate lastele. Peame oluliseks töötajate tervist ja toetame nende osalemist rahvaspordiüritustel, aga ka nende harrastussporti.

Töötajate paremaks informeerimiseks ilmub A. Le Coqis igal teisel kalendrikuul siseleht A. Ja Leht, mis kajastab ettevõtte uudiseid ja olulist infot. Kord aastas ilmub Olvi grupi ühine uudiskiri My Olvi.

2012. aastal asutasime Olvi Akadeemia, mis arendab kõigi Olvi grupi ettevõtete töötajate tegutsemisoskusi ja kompetentse, loob ühtse Olvi grupi tegevuskultuuri ja toetab grupi ühiseid arendusprojekte. Olvi Akadeemia 2016. ja 2017. aasta koolitusteemaks oli vastutustundlik ettevõtlus.

Ettevõte hoolib oma endistest töötajatest. A. Le Coqi juures tegutseb A. Le Coqi endiste töötajate klubi Humal. Pensionile jäänud töötajad kohtuvad regulaarselt tehases, ühiselt võetakse ette reise ja teatrikülastusi ning tähistatakse klubiliikmete väärikaid sünnipäevi. Side ettevõttega pole katkenud.

Väärtustame ajalugu. 2003. aastal asutasime õllemuuseumi, mis asub A. Le Coqi territooriumil ja on kõigile külastamiseks avatud. Õllemuuseum asub 1898. aastal ehitatud ajaloolises linnasetornis ja tutvustab õlletööstuse väärikat ajalugu. Muuseumi püsiekspositsioonis on ligi 3000 eksponaati, mis pakuvad rikkalikku ajaloolist ja tehnoloogilist teavet õlletootmise arengust alates Sumerist ja Egiptusest kuni tänapäevani. A. Le Coqi õllemuuseumi külastades saab läbi astuda kingipoest, kus leiab ligi 200 meenekingituse, sh A. Le Coqi sümboolikaga õlleklaase ning riide- ja tarbeesemeid. Poes on samuti saadaval lai valik A. Le Coqi tooteid.

Tere tulemast A. Le Coqi maailma

Kinnitan, et olen vähemalt 18-aastane